Bestemmingsplan Buitengebied – 17 febr 2015 besluit

voorzittershamerDrie onderwerpen, die allemaal te maken hebben met het bestemmingsplan buitengebied
a. besluitvorming Gemeenteraad
b. verzoek uitbreiding jachthaven
c. verondiepen Gravenbol

Besluitvorming Gemeenteraad
Onze jachthaven ligt in het Bestemmingsplan Buitengebied 2015. De procedure is nu zover dat op 17 februari 2015 de Gemeenteraad het Bestemmingsplan kan goedkeuren. De Raad kan nog amandementen indienen voor wijzigingen. Gaat de Raad akkoord dan start een periode van 6 weken waarin bezwaar kan worden gemaakt tegen dit Raadsbesluit. Na deze bezwaarprocedure is het plan dan voor de komende 10 jaar vastgesteld.

We hebben als Bestuur geen zienswijze ingediend, noch zijn we van plan om een bezwaar in te dienen. Zoals nu omschreven geeft het ons voldoende ruimte op korte termijn.

Wat regelt een bestemmingsplan : het gebruik van de grond en gebouwen.
Voor wie alle stukken wil lezen, hebben we de vier belangrijkste documenten  gekoppeld.
a. het kaartbeeld
b. de regels
c. de toelichting
d. nota van zienswijzen

Verzoek uitbreiding jachthaven
Zoals bekend hebben we, als Bestuur, een principe verzoek ingediend in 2013 voor verdere uitbreiding van de jachthaven. Nagenoeg tegelijkertijd heeft de jachthaven Lunenburg ook een principe verzoek ingediend voor verdere uitbreiding. De gemeente heeft destijds besloten beide verzoeken parallel te behandelen en deze als “zware aanvragen” bestempeld en als zodanig zouden zij de procedure Bestemmingsplan Buitengebied te zwaar belasten en te complex maken. Derhalve worden de aanvragen los van het Bestemmingsplan Buitengebied in procedure genomen. Helaas hebben we de gemeente en politieke partijen niet kunnen overtuigen van het tegendeel.

De volgende stappen moeten we (WSV en Lunenburg) nu doorlopen:
stap 1 : principe verzoek indienen (gereed jan 2013)
stap 2 : globaal onderzoek naar haalbaarheid en advies opstellen B&W
stap 3 : B&W neemt besluit om het bestemmingsplan op te stellen
stap 4 : nader onderzoek en opstellen bestemmingsplan, incl. overleg partijen
stap 5 : bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd
stap 6 : alle partijen krijgen 6 weken de tijd om zienswijze in te dienen
stap 7 : gemeente maakt nota van zienswijzen
stap 8 : Gemeenteraad neemt besluit  (12 weken na stap 5)
stap 9 : alle partijen krijgen 6 weken de tijd om bezwaar te maken tegen het besluit van de gemeenteraad bij de sector bestuursrecht van de Raad van State.
Stap 10: na afronding bezwaren is het bestemmingsplan onherroepelijk (20-31 weken na stap 5).

We zijn al bij stap 2 !?

Verondiepen Gravenbol
In het nieuwe bestemmingsplan is nu opgenomen dat verondiepen van de Gravenbol met slibstort niet mag plaatsvinden. Dat betekent dat een dergelijk verzoek nu een veel zwaardere procedure moet volgen, dan alleen een vergunningsaanvraag (zie de 10 stappen hierboven).
Voor de oplettende lezers is dat te lezen op pagina 152 art. 14.4.1 van de nota zienswijzen.