Natuurontwikkeling Lunenburgerwaard en De Gravenbol

Zoals bekend worden er plannen voor natuurontwikkeling in de Lunenburgerwaard gemaakt in opdracht van de provincie. Deze plannen worden in juni door de bestuurders akkoord verklaard waarna de vergunningen worden aangevraagd. De voorlopige plannen kun je vinden op: https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-03/brochure_lunenburgerwaard.pdf. De plannen gaan over het gebied van de Sandenburgse Waarden (bij de afslag op de dijk naar de Gravenbol) tot aan het iniundatiekanaal. Dit hele gebied is Natura2000, de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat hebben opdracht te voldoen aan de verplichtingen van de Europese Natura 2000 natuurdoelen en Kaderrichtlijn Water doelen om de waterkwaliteit re verbeteren. De Gravenbol maakt geen deel uit van de plannen, dit gebied is in bezit van de gemeente Wijk bij Duurstede, maar ligt wel in Natura2000 gebied. De gemeente Wijk bij Duurstede is betrokken in de planvorming als projectpartner.

De vereniging heeft in samenwerking met De Wijkse Haven en Jachthaven Lunenburg de belangen voor de watersport behartigd tijdens het proces van de planvorming. Op ons verzoek zijn een aantal belangrijke punten veranderd die voor de watersport van belang waren:

  • Er komt langs de oever van de Dode Arm geen rijshout (rij met houten paaltjes) voor de oevers zodat wij ons vaarwater niet verkleind wordt en de oevers toegankelijk blijven.
  • Er komen geen dode bomen in de Dode Arm om dezelfde redenen. Deze bomen vindt je nu op de tekening in het ondiepe gedeelte van de Gravenbol bij het hondenstrandje.

Oeverrecreatie Dode Arm en behoud van De Gravenbol

Verder is het goed om te weten dat de oevers van de Dode Arm al jarenlang verboden gebied zijn maar dat oeverrecreatie gedoogd wordt, er wordt niet gehandhaafd op dit moment. Na de realisatie van de natuurplannen zou dit niet meer mogelijk zijn in de Dode Arm. In De Gravenbol is oeverrecreatie wel mogelijk, dit gebied is in bezit van de gemeente en behoud zijn recreatieve functie.

De Provincie zou graag de recreatieve functie van de Gravenbol verplaatsen naar de ingang van de Dode Arm zodat ook in De Gravenbol de natuur ontwikkeld kan worden en er een aaneengesloten natuur ontstaat. Voor de gemeente kan dit een alternatief zijn in de vorm van een stadsstrandje. Voor de watersport is dit geen optie, oeverrecreatie is dan in principe niet meer mogelijk in zowel De Gravenbol als in de Dode Arm.

Op dit moment voeren wij gesprekken met de provincie over het behoud van oeverrecreatie in de Dode Arm. Naar de gemeente hebben we een oproep gedaan om zich sterk te maken voor het mogelijk maken van oeverrecreatie en zich duidelijk uit te spreken over het behoud van De Gravenbol.

Bereikbaarheid van De Gravenbol

In de visie van de drie Wijkse Havens is de bereikbaarheid van De Gravenbol een belangrijk punt. Een wandel of struinpad van de Wijkse binnenstad langs de havens naar De Gravenbol is een recreatieve aanwinst voor zowel de Wijkse bevolking als voor de vele passanten die onze havens aandoen. Ook een fietspad naar De Gravenbol is een grote wens maar dat valt voor nu buiten de plannen van de natuurontwikkeling van de Lunenburgerwaard, dit kan meegenomen worden in de dijkversterking die over twee jaar van start gaat. Wel wijzen wij de gemeente er nu al op om dit mee te nemen in de visie Gravenbol. Met een goede verbinding heeft Wijk met De Gravenbol een recreatiegebied van formaat.

Wat staat er nog op de agenda

  • Eind deze maand hebben we een overleg met de provincie, gemeente, Utrechts Landschap en rijkswaterstaat over oeverrecreatie en het beheer en handhaving in het gebied. Wij gaan ervoor om oeverrecreatie mogelijk te maken in een gebied waar de natuur ongestoord zijn gang kan gaan. Uitgangspunt is dat wanneer er niets te handhaven is dit dus ook niet nodig is. Dit betekent dat de watersporter op een gepaste manier gebruik maakt van de oevers met respect voor de natuur.
  • Er is bij de gemeente een agenderingsverzoek goedgekeurd voor een hoorzitting over het behoud van de Gravenbol op lange termijn. Alle partijen kunnen dan de raad informeren zodat zij de belangen helder hebben en de juiste afweging kunnen maken. Een datum volgt nog.

Wordt vervolgd…