Update Natuurontwikkeling Lunenburgerwaard

Beste leden

Als vervolg op het bericht van 15 juni op onze website hierbij een update van de ontwikkelingen rondom de natuurontwikkelingen in de Lunenburgerwaard.

Op 22 september hebben we een nieuw overleg gehad met alle partijen. Het resultaat is teleurstellend, we willen dit graag met jullie delen.

Wat willen we bereiken:

 • Veilig vaarwater bereikbare oevers bij calamiteiten
 • Geen verlies van vaarwater door afsluiting of uitbouwen van de oevers
 • Strandje tegenover de jachthaven toegankelijk voor zeillessen en recreatie
 • Aantrekkelijke en veilige verbinding over het land tussen de havens en de Gravenbol

We konden 15 juni al berichten dat de samenwerking goed verloopt, we hadden het volgende bereikt:

 • Het rivierhout dat langs de noordoever van de Dode Arm was ingetekend wordt verplaatst naar het ondiepe gedeelte van de Dode Arm, bij het hondenstrand.
 • Het rijshout wat was ingetekend langs de gehele lengte van de zuidoever van de Dode Arm is uit de tekening gehaald vanwege de onbereikbaarheid van de oevers, de onveilige situatie van obstakels onder water en het verkleinen van het vaarwater.
 • Verder heeft de provincie de toezegging gedaan om een struinpad naar de Gravenbol over de zomerdijk te laten toetsen op haalbaarheid.
 • Ook bekijkt de provincie de mogelijkheid om het strandje tegenover de jachthaven open te houden voor de zeillessen en recreatie.

Daarmee waren we goed op weg en de samenwerking was hiermee zinvol. In juni zijn de bestuurders zover dat zij de plannen definitief goedkeuren onder voorbehoud van enkele details die in het volgende overleg toegelicht gaan worden. Het gaat hierbij om de volgende punten:

 • Als alternatief voor het rijshout/de palenrij worden de stenen van de oever in het water geschoven zodat er een luwe zone ontstaat voor de vissen.
 • Struinpad naar Gravenbol wordt afhankelijk van een positieve toets.
 • De manier om het strandje tegenover de jachthaven te kunnen blijven gebruiken.

Overleg 22 september

De verwachting was dat we in dit overleg een toelichting krijgen op de details en daarover een discussie konden voeren. Het resultaat was teleurstellend,  we kregen het volgende medegedeeld:

 • In plaats van het rijshout worden er stenen strekdammen gemaakt die net onder het wateroppervlakte liggen. Daarmee wordt het vaarwater verkleind tot 7 meter uit de oever. Er komen openingen in de dammen om de oevers toegankelijk te houden in geval van calamiteiten (omslaan of pech).
 • De Provincie heeft het voorgestelde struinpad laten toetsen. Deze toets geeft aan dat het voorgestelde traject niet mogelijk is.
 • Strandje tegenover jachthaven is alleen te gebruiken na vergunningverlening van Rijkswaterstaat. Het vergunnen is echter geen vanzelfsprekendheid.

Wat zijn de bezwaren

Stenen strekdammen

De strekdammen van stenen net onder water zijn voor de watersport niet acceptabel. Zij leveren gevaar op voor de schepen en maken de oevers juist meer onbereikbaar in geval van calamiteiten. Dit is een belangrijk punt voor de watersport.

Struinpad Gravenbol

Het struinpad is erg belangrijk voor de bereikbaarheid van de Gravenbol. In de visie van de Wijkse Havens is de verbinding van de havens onderling en de Gravenbol een belangrijk punt. Door deze verbinding ontstaat er een aantrekkelijke omgeving voor onze leden, passanten/toeristen en de Wijkse gemeenschap. De natuurtoets die gedaan is biedt weinig ruimte voor een alternatieve route. Wij willen die mogelijkheid toch benutten, maar de provincie geeft bij voorbaat aan dit alsnog af te kunnen keuren vanwege belangen in de toekomst.

Gebruik strandje tegenover jachthaven

De provincie heeft stelt voor om het gebruik het strandje tegenover de jachthaven mogelijk te maken. Er moet dan door de jachthavens een gebruiksrecht worden aangevraagd bij de vergunning-intaker van RWS. Het gaat dan om een gezamenlijke aanvraag voor gebruiksrecht met een duur van bijv. 1 tot 3 jaar en daarna jaarlijks stilzwijgend verlengen bij goed gebruik. Wij weten nog niet of er een kans bestaat dat RWS dit afwijst.

Wat gaan we doen?

Wij dringen er bij de gemeente op aan dat zij sterker uitdraagt dat de Gravenbol zal blijven bestaan als recreatiegebied en dat de bereikbaarheid een belangrijk punt is. We gaan als Wijkse Havens op korte termijn met de bestuurders in overleg om te bespreken hoe zij ons kunnen helpen een zo goed mogelijk resultaat te behalen op bovenstaande punten, zowel wat het struinpad betreft als de vergunning van RWS voor het strandje.

Graag krijgen we van de leden reacties: zijn we op de goede weg, moet het anders of is het niet belangrijk? Mail hiervoor aan . Met jullie reacties staan we sterker in de onderhandelingen!

Het ontwerp ziet er verder prachtig uit. Kijk voor meer informatie en het ontwerp op https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-07/Poster%20Lunenburgerwaard%20toekomstbeeld.pdf

Tot zover de update, we houden je op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Sander Bekkers en Wilfred ten Heuvel