Watersportvereniging Rijn en Lek

Traject natuurontwikkeling Lunenburgerwaard afgerond

Geplaatst op 08-07-2021  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Wilfred ten Heuvel

In 2019 is in opdracht van de Provincie Utrecht de natuurontwikkeling van de Lunenburgerwaard gestart. Het gaat hierbij om het gebied tussen de Amerongse sluis en het Inundatiekanaal, als onderdeel van het Natura 2000-gebied.

Vanuit de vereniging zijn we gaan onderzoeken wat dit betekent voor onze leden en ons vaar- en recreatiegebied. Samen met de Wijkse Haven en Jachthaven De Lunenburg zijn we gesprekken aangegaan met de betrokken instanties. 

Het was intensief met veel partijen zoals:

  • de Provincie Utrecht als opdrachtgever
  • de Gemeente Wijk bij Duurstede als eigenaar van de Gravenbol
  • Rijkswaterstaat als beheerder van het water
  • Utrechts Landschap als beheerder van de natuur
  • Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden voor de dijkversterking‘Sterke Lekdijk’
  • Royal Haskoning als ontwerpbureau

Via de mail en de website hebben we jullie op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Doel

Het doel is geweest om geen vaarwater te verliezen en een veilige situatie voor de watersport en recreatie.

Resultaat

In overleg is het ontwerp aangepast aan de belangen van de waterporten en recreant. 

In samenwerking met enkele leden hebben we afgelopen maart formeel zienswijzen ingediend op het ontwerpbesluit Lunenburgerwaard, zowel over het mogelijk maken van een struinpad naar de Gravenbol als over het gebruik van het strandje tegenover de jachthaven. 

Een struinpad wordt niet in het plan opgenomen, maar in de reactie over het strandje staat letterlijk:

‘In geen van de besluiten is sprake van een aanlandings- of betredingsverbod van de strandjes tegenover de jachthaven. De betreding van de strandjes tegenover de jachthaven betreft bestaand gebruik welke niet door voorliggende besluiten wordt beperkt.’

Dit vinden wij een positief resultaat, van belang voor veel (jeugd)leden en andere waterrecreanten. We hebben in goed overleg nog meer kunnen bereiken. Zo zijn de volgende aanpassingen gedaan:

-

Voorstel: rijshout langs de gehele zuidoever van de Dode Arm of stenen strekdammen onderwater op meerder lokatie’s aan de zuidoever van de Dode Arm.

Resultaat: ontstening van de strandjes en het aanleggen van één strekdam van ±150 meter aan het oostelijk eind van de zuidoever van de Dode Arm, zichtbaar boven water.

-

Voorstel: verankerde dode bomen in het vaargebied aan de noordkant van de Dode Arm.

Resultaat: verankerde bomen aan de noordkant van de Dode Arm in het ondiepe gedeelte nabij het hondenstrandje.

-

Voorstel: verplaatsing van de Gravenbol als recreatiegebied naar de ingang van de Dode Arm als zwemstrandje.

Resultaat: de gemeente is zich bewust van het belang van het recreatiegebied Gravenbol voor de oeverrecreant, de vissers, hondenbezitters, zwemmers, surfers, wandelaars en natuurliefhebbers die gebruik maken van dit terrein en het gebied blijft behouden.

-

Voorstel: het strandje tegenover de jachthaven wordt recht getrokken met kleigrond om afkalving tegen te gaan.

Resultaat: het strandje wordt aangevuld met grond en afgewerkt met zand vanwege het recreatieve gebruik.

-

Voorstel: de oevers van de Dode Arm zijn verboden voor betreding vanuit de Natura 2000 wet.

Resultaat: het strandje tegenover de jachthaven mag worden gebruikt zoals we dat al jaren doen.

-

Voorstel: het wandelpad sluit niet aan op de jachthaven.

Resultaat: we krijgen een aansluiting op het wandelpad zodat we een aantrekkelijke en veilige wandel verbinding hebben met de binnenstad.

-

Verder hebben we onze positie als belangenpartij in dit gebied verstevigd door samen op te treden. De drie Wijkse havens zijn goed voor een derde van alle overnachtingen in Wijk bij Duurstede en dus belangrijk voor de lokale economie. Om onze gasten een aantrekkelijke recreatieve omgeving te bieden is een goede bereikbaarheid van de Gravenbol van groot belang.  

Sterke Lekdijk

Een veilige verbinding naar de Gravenbol in de vorm van een fietspad en een wandelpad is een grote wens van de gemeente, die bij de dijkversterking gerealiseerd kan worden. Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden biedt hiervoor binnen het project Sterke Lekdijk ‘koppelkansen’. 

Vanuit de drie havens zullen ons ook sterk maken voor een veilige verbinding naar de Gravenbol en de Utrechtse Heuvelrug. Onze sterke voorkeur gaat uit naar een fiets/wandelpad onderaan de dijk. Na de zomervakantie pakken we dit traject op en houden jullie op de hoogte.

Langs deze weg willen wij alle betrokken partijen bedanken voor hun medewerking.

Het wordt prachtig!

Kijk voor meer informatie op: https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-10/Brochure%20Lunenburgerwaard%20juli%202020.pdf

Voor Sterke Lekdijk kijk op: https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/wijk-duurstede/

lunenburgerwaard